Dijaspora
Slova
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH organiziralo je 28. decembra 2016. godine okrugli sto na temu „Potrebe bh. iseljeništva“ kome su prisustvovali predstavnici organizacija iz iseljeništva i akademske dijaspore iz: Republike Austrije, Savezne Republike Njemačke, Švedske, Švicarske Konfederacije, Republike Turske, Sjedinjenih Američkih Država te institucija Bosne i Hercegovine (Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Predsjedništva BiH, Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva civilnih poslova). Skupu je prisustvovao i Hasan Šehović, predsjednik Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine. 
Bila je to prilika da se razmijene iskustva o dobrim i lošim praksama predstavnika bh. iseljeništva u investiranju i prijenosu znanja u BiH. Usaglašene su preporuke o potrebama i prijedlozima organizacija iz iseljeništva za kreiranje sistemskih rješenja koja će doprinijeti povoljnijem okruženju za investiranje bh. iseljenika u Bosnu i Hercegovinu. Dogovoreno je da ovaj model direktnih konsultacija sa predstavnicima bh. iseljeništva bude nastavljen i ubuduće.
Okrugli sto je još jednom ukazao da su pitanja koja stoje pred državom Bosnom i Hercegovinom, na polju organizacije i uključivanja dijaspore, izuzetno ozbiljna i zahtijevaju sistematičan, dugoročan i stručan rad svih državnih institucija. 
Prema riječima Semihe Borovac, ministrice za ljudska prava i izbjeglice, strategija o kojoj se razgovaralo na okruglom stolu, trebala bi biti „polazni osnov za uspostavljanje i razvijanje saradnje sa iseljeništvom na svim nivoima vlasti u BiH što bi trebalo da doprinese većem uključivanju iseljeništva u društveno-ekonomski razvoj BiH“. Tim dokumentom se definiraju ključni principi kojima se trebaju rukovoditi sve institucije prilikom preduzimanja aktivnosti i stvaranja preduslova za saradnju sa iseljeništvom. Ovim dokumentom se postavlja i niz ciljeva koji trebaju ishoditi konkretnim aktivnostima.
Kako bi mogli govoriti o stvarnom stanju i voditi računa o potrebama bh. iseljenika, ministrica Borovac je dodala da će biti potrebno sačiniti mapiranje iseljeništva te formirati reprezentativna tijela iseljenika u čijem sastavu će biti predstavnici sva tri konstitutivna naroda i ostalih, a „što će omogućiti da čujemo jedinstven glas naše dijaspore“.
-Predviđene su aktivnosti koje će dovesti do veće osposobljenosti službenika na svim nivoima vlasti u BiH u pogledu saradnje sa iseljenicima, među kojima je i uspostava koordinatora za saradnju sa iseljeništvom na svim nivoima vlasti iz redova već postojećih državnih službenika - navela je Borovac.

Najveći broj iseljeništva živi u: Hrvatskoj (409.357), Srbiji (335.992), Njemačkoj (159.380), Austriji (149.755), SAD (132.255), Sloveniji (96.921), Švicarskoj (57.542), Švedskoj (56.477).