Društvo
Slova
Opština Srebrenica raspisala je Javni konkurs za izbor i imenovanje pet načelnika odjeljenja i prijem pripravnika u Opštinsku upravu Srebrenica. Konkurskom će biti izabrani načelnici: Odjeljenja za privredu i razvoj, Odjeljenja za finansije, Odjeljenja za opštu upravu, Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove i Odjeljenja za društvene djelatnosti i javne servise, te po jedan pripravnik sa završenom višom i visokom stručnom spremom, te deset pripravnika sa završenim prvim ciklusom studija od 180 do 240 ECTS bodova deset izvršilaca. 
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: Opština Srebrenica, Komisiji za prijem u Opštinsku upravu Srebrenica, Ul. Srebreničkog odreda bb, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje načelnika odjeljenja i prijem pripravnika. Više informacija može se naći na ovome linku: konkurs
Također, objavljen je i konkurs za za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Srebrenica. Sekretar se imenuje na vrijeme trajanja mandata Skupštine opštine. Uslovi konkursa su na sljedećem linku: uslovi.