Politika
Slova
Evropska unija finansira program prekogranične regionalne saradnje između Srbije i Bosne i Hercegovine u okviru novog finansijskog instrumenta za predpristupnu pomoć za period 2007–2013 (IPA). Projekat nosi naziv „Neka Ljubovija, Bratunac, Srebrenica i Krupanj izgrade ZAJEDNIČKU BUDUĆNOST za održivi razvoj i prosperitet upravljajući svojim rijekama i spajajući svoje kapacitete – Zajednička budućnost“. Projekat se provodi putem Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Delegacija Evropske unije u Srbiji
Učestvovanjem u prevenciji od poplava i smanjivanju štete prouzrokovane poplavama četiri podrinjske opštine će poduzeti značajne korake smanjenja rizika po ljudske živote i zdravlje i njihovu materijalnu imovinu izazvane izlivanjem reka i zagađenjem vodoizvorišta. Također, radit će zajednički na poboljšanju pripremljenosti i spremnosti za odgovarajuće hitne reakcije i upravljanje rizicima od poplava, te na poboljšanju socijalne, inter-etničke kohezije i saradnje među ljudima i institucijama susednih opština Ljubovija, Bratunac, Srebrenica i Krupanj. Da bi se sve to postiglo tokom 22 mjeseca, koliko traje projekat, provest će se značajne aktivnosti na poboljšanju fizičkih kapaciteta, resursa životne sredine i prostornih resursa u prekograničnoj oblasti na teritoriji opština Ljubovija, Bratunac, Srebrenica i Krupanj, pored bujičnih rijeka i potoka, kroz njihovu regulaciju. Tako će se dati nemjerljiv doprinos socijalnoj i ekonomskoj koheziji i pomirenju kroz uspostavljanje saradnje između ljudi koji žive u ovoj multietničkoj sredini. 
Projekat je pokrenut kao reakcija na poplave koje su pogodile ovu regiju 2014. godine. Nakon tih poplava Opština Ljubovija uputila je poziv prekograničnim susjedima, opštini  Bratunac i  Srebrenica, kao i susednoj opštini Krupanj da zajedno predlože akciju koja će za cilj imati da se pozabavi regionalnim problemom rizika od poplava koje su kulminirale u maju 2014. godine.
Jedan od ciljeva projekta je da se osposobi 28 budućih profesionalaca i spasilaca iz Ljubovije, Bratunca, Srebrenice i Krupnja, i minimum 200 ljudi koji žive u prekograničnoj oblasti  na teritoriji ovih opština kako bi mogli pružiti pomoć u slučaju poplava ugroženim ljudima i područjima. U okviru projekta bit će izgrađena brana na potocima Gavrinovac, Kolovac i Zmajevac za regulaciju Grabovice (na protoku kroz Ljuboviju) i Križevica (na protoku kroz Bratunac i Srebrenicu) i obavljanje pripremnih radova za izgradnju brana kod Krupnja. Uradit će se sve neophodno da se spriječi prelivanje, te urede ekološki pravilno korita i zaštićeni izvori vode za piće od zagađenja.
Bit će formiran zajednički, opremljeni i kompetentan prekogranični Centar za upravljanje poplavama sa obučenim osobljem za upravljanje rizicima od poplava i sa osobama obučenim za spašavanje u slučaju poplava - profesionalnim spasiocima. Centar će imati sjedišta u Ljuboviji i Bratuncu, a poslovnice u Srebrenici i Krupnju, koje će raditi zajedno.
Evropski projekti prekogranične saradnje namijenjeni su za pomoć i promociju socio-ekonomske i kulturne saradnje između regiona izvan EU. Prekogranična saradnja fokusirana je na saradnju zemalja članica sa zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima, saradnju zemalja kandidata i potencijalnih kandidata, kao i na transnacionalnu saradnju. Zemlje korisnice IPA fondova podijeljene su u dvije kategorije: zemlje kandidati koje su već započele proces priključenja (Hrvatska, Makedonija, Turska) i potencijalni kandidati za članstvo (Albanija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora i Kosovo). 
Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2007–2013 ima za cilj poboljšanje ekonomskih i društvenih uslova, kao i pomoć stanovništvu sa obe strane granice u rješavanju pitanja od zajedničkog značaja. I Srbija i Bosna i Hercegovina imaju prethodnih iskustva u prekograničnoj saradnji na svojim spoljnim granicama. Srbija je stekla takvo iskustvo u radu na četiri programa: sa Bugarskom, Rumunijom, Mađarskom i Italijom, kao i na transnacionalnim programima. Bosna i Hercegovina je učestvovala u programu sa Italijom i u transnacionalnom programu.